2. Ročník

Denní studium – 2. ročník

Materiály byly připraveny ve školním roce 2011/2012, a jelikož autor již předmět ve 2. ročníku nevyučuje, pozvolna zastarávají….

V druhém ročníku se v současnosti vyučuje předmět ICT dle školního vzdělávacího programu.

Probíranou látku si žáci zapisují do sešitu, tyto materiály jsou doplňkové.

Úvod

 • provozní řád učebny výpočetní techniky, bezpečnostní předpisy
 • organizace školní počítačové sítě

Tabulkový kalkulátor – Microsoft Excel

Ve výuce používáme Microsoft Excel 2007. Alternativně je možné použít volně dostupný LibreOffice Calc řady 4.x.x.

Microsoft Excel, LibreOffice Calc a jiné tabulkové kalkulátory slouží především ke zrychlení a zpřehlednění výpočtů.

Tabulkový kalkulátor použiji, když:

 • zpracovávám hodně čísel
 • chci zobrazit graf
 • vím, že se vstupní data mohou v budoucnu změnit

Uživatelé často chybují v tom, že používají tabulkový kalkulátor v případech, kdy to není potřeba. Pro vytvoření jednoduché tabulky bez výpočtů postačí textový editor. Naopak jakmile se jedná o výpočty či grafy, upřednostňujeme tabulkový kalkulátor.

Základní operace

 • Oganizace na řádky a sloupce
 • Jméno listu, přidej a odstraň list
 • Buňka a její adresa
 • Formát buňky (číslo, text, …)
 • Formátování (barva, písmo, zarovnávání, …)
 • Kopírování, vkládání, množení buněk
 • Kopírování bloků buněk
 • Co je to vzorec, jak se pozná
 • Tisková stránka a její formát

Odkazy

Student umí rozlišit následující druhy odkazů:

 • relativní odkaz na buňku (A2)
 • absolutní odkaz na buňku ($A$2)
 • odkaz na blok buněk (A2:A11)
 • odkaz na jiný list (List1!A2)

Vzorce

Nejběžnější vzorce:

 • SUMA, POČET
 • PRŮMĚR, MIN, MAX (statistika)
 • +, -, *, / (aritmetika)
 • >, >=, <, ⇐, = (logické výrazy)

Další vzorce je student schopen vyhledat pomocí nápovědy.

Grafy

Nejčastější typy grafů:

 • Sloupcový (statistika)
 • Koláčový (statistika)
 • XY bodový (matematické funkce)

Student umí nastavit formát grafu, jeho popis a popis os, změnit rozsah dat.

Úlohy pro pokročilé

 • Podmíněné formátování, zvýraznění maxima z množiny čísel
 • Vykreslování grafů matematických funkcí

Další zdroje

Existuje dostatek kvalitních on-line zdrojů pro studium Microsoft Excelu, uveďme některé z nich.

Oficiální příručka společnosti Microsoft.

Excel krok za krokem.

Počítačová grafika a digitální fotografie

Obrázky

Základy digitální fotografie

 • jak funguje digitální fotoaparát
 • co je to expozice, clona, ISO citlivost
 • jaké jsou pracovní režimy fotoaparátů
 • co je to vyvážení bílé
 • nejčastější chyby fotografů

Krátká prezentace je zde (pdf).

Prezentace – Microsoft PowerPoint

Prezentaci (v širším slova smyslu) chápeme jako audiovizuální a často interaktivní výklad, kterým přednášející oslovuje publikum s cílem jej poučit, pobavit, informovat.

Prostředky

 • obraz a zvuk z projekce
 • působení přednášejícího na publikum

Softwarové nástroje

 • Microsoft PowerPoint
 • OpenOffice Impress
 • … ale třeba jen PDF dokument

Ohledně formy pamatujme na

 • plátno je širokoúhlé, list prezentace by měl být na šířku
 • využít místo, nepoužívat široké okraje
 • pozor na málo kontrastní kombinace barev
 • písmo musí být dostatečně velké (>= 20)

PowerPoint umožňuje například

 • různé efekty při přechodu mezi stránkami
 • zjevení objektu (text, obrázek) časované nebo na kliknutí
 • zvuk na pozadí prezentace
 • předdefinované skiny

Při prezentování dej pozor na

 • postoj čelem k publiku
 • srozumitelný a dostatečně hlasitý projev, gestikulaci
 • text z prezentace nečtu, mluvím spatra
 • je vhodné využít „presenter“, tj. dálkový ovladač pro obracení stránek, který má v sobě i ukozovátko

Stručná prezentace – shrnutí (pdf)

Webové stránky

Moderní weby se snaží o kompaktní formát stránky, zobrazený jako ohraničený sloupec textu uprostřed stránky. Viz třeba zde. Toho se dosahuje hojným využíváním oddílů <div>, tabulek <table> a stylů CSS. Jiné weby ale těmito prostředky příliš neoplývají, přesto mají vysokou informační hodnotou. Např. zde.

Tvorba webových stránek

je rozsáhlý obor, zahrnující design, typografii, programování, databáze, modely chování uživatele, atd. Vyžaduje tedy znalost řady specializovaných softwarových nástrojů a technologií. Ovšem nepropadejme zoufalství – jednoduché a přitom pěkné webové stránky zvládne vytvořit takřka každý.

WWW – World Wide Web. Vznik v roce 1990 v CERN.

Webová stránka je vlastně prostý text, obsahující formátovací značky HTML, odkazy na obrázky, odkazy na jiné stránky (hypertext), definice vizuálních stylů, popř. skripty programující určité chování.

HTML – HyperText Markup Language – hypertextový značkovací jazyk.

hypertext – schpnost kliknutím skočit na jinou stránku.

HTTP – HyperText Transfer Protocol – protokol pro přenost hypertextových dokumentů.

Browser – prohlížeč – zobrazuje webové stránky. Např. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, …

Webová stránka

Statická stránka Dynamická stránka
obsah se nemění obsah je generován na základě kontextu
soubory HTML, HTM soubory ASP, PHP, CGI
např. album, informační web např. e-shop, Facebook

Ve výuce budeme tvořit pouze jednoduché statické webové stránky.

Statická webová stránka

Obvykle je reprezentována několika soubory, uloženými v klasické adresářové struktuře. Tyto soubory jsou navzájem provázány. Např. na stánku je vložen obrázek, stránka importuje definici vizuálního stylu CSS, odkaz míří na jinou stránku.

Nejpoužívanější typy souborů

.HTML, .HTM HyperText Markup Language hypertextová stránka
.JPG, .PNG, .SVG, .GIF obrázky různých typů
.CSS Cascade Style Sheet kaskádové styly – vizuální styl stránky
.JS Java Script skript, běžící v prohlížeči

Způsoby editace statických stránek

 • Editace prostého textu např. pomocí hloupého programu Notepad, chytřejšího PSPad, aj.
 • Editor WYSIWYG (What You See Is What You Get), podrobnosti např. zde.

Kromě textu je třeba připravit i obázky. Třeba již zmíněným programem FastStone. Zejména je nutné vhodně zvolit rozlišení a souborový formát.

No a jak tedy na to?

Existuje řada návodů, jak tvořit webové stránky. Uvádím odkazy na některé kvalitní učební texty:

Kam s nimi?

Jakmile jsou stránky vytvořené, nahrajeme je protokolem FTP na tzv. webhosting. Webhosting je prostor na serveru poskytovatele této služby. Prostor je obvykle poskytován za roční poplatek. Může být i zdarma, ale pak jsou na stránky vkládány reklamy.

Aby se na stránky mohl připojit klient, musí být stránky publikovány na určité adrese, pod doménovým jménem. Například tyto stránky jsou publikovány na www.vojtaf.cz. Za údržbu (registraci) domén se platí mírný poplatek, v řádu stokorun ročně.